Anasayfa TÜZÜK
Tüzük PDF Yazdır e-Posta
Kültür Sanat İş tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 13 Temmuz 2009 13:22

KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLU
KAMU İŞGÖRENLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ


GENEL HÜKÜMLER

SENDİKANIN ADI, ADRESİ VE MERKEZİ

MADDE 1- Sendikanın adı: " KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLU KAMU İŞGÖRENLERİ SENDİKASI", kısa adı: " KÜLTÜR SANAT-İŞ " tir.
Sendikanın merkezi ANKARA, adresi Ataç 1 sok. 42 / 5 Kızılay / ANKARA'dır.
Sendika merkezinin başka bir adrese taşınmasına Merkez Yönetim Kurulu, başka bir ile taşınmasına Merkez Genel Kurul yetkilidir.

SENDİKANIN ÇALIŞMA ALANI


MADDE 2- Sendika: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde; "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin Yönetmelik" ile belirlenen 06’nolu" KÜLTÜR VE SANAT Hizmet Kolu kapsamına giren tüm kamu görevlilerini meslek, kariyer, yaptığı hizmetin niteliği vb. ayrımı yapmaksızın kapsar ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

SENDİKANIN AMAÇLARI

MADDE 3- Sendika:
1)Hizmet kolunda; çalışanların ekonomik, demokratik, sosyal, mesleki özlük ve çıkarlarının korunmasını, geliştirilmesini,
2)Tüm kamu çalışanlarının, "grevli toplusözleşmeli" bir sendikal hakka sahip olmalarını ve bu hakları, diğer tüm ücretli çalışanlarla birlikte kullanmalarını, 3)Hizmet kolundaki tüm çalışanların sendikalaşmasını, sendikanın tüm organ ve birimlerinde sendika içi demokrasiyi katılımcı bir anlayışla yaşama geçirmeyi ve geliştirmeyi,
4)Çalışma koşullarının iyileştirilmesini, iş güvencesi ve iş güvenliğinin sağlanmasını, üyelerin geleceğe güvenle bakabilecekleri sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi için etkin bir şekilde uğraş vermeyi,
5) Hizmet kolunda meslek hastalığı tanımının yapılması ve çalışanların iş riskleri nedeniyle mevcut ve olası meslek hastalıklarına karşı araştırma, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin devlet tarafından oluşturulması için ısrarcı olmayı, örnek proje üretmeyi ve sunmayı,
6)Kadın üyelerin kadın olmaktan ileri gelen sorunlarının tespiti ve çözümü için mücadele etmeyi,
7)Özürlü üyelerin özel olarak korunup desteklenmesini sağlamayı,
8)Barışın, insan haklarının korunması, ekolojik tahribatın önlenmesi, yaşamın her alanında çoğulcu katılımcı demokrasinin gerçekleştirilip geliştirilmesi için toplumsal katılımı sağlamayı, baskı ve denetleme grubu olarak mücadele etmeyi,
9)Çalışma yaşamı ve kültür ve sanat politikaları ile ilgili kararların planlanmasına, oluşturulmasına, yürütülmesine ve denetimine etkin bir şekilde katılmayı,
10)Tüm çalışanların siyaset yapma hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını,
11) Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda yer alan meslek gruplarının eğitim, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, evrensel boyutlarda standardize edilmesi ve ayrıntılı iş tanımlamalarının yapılmasını sağlamayı,
12)Hizmet kolumuzda çalışanların niteliklerinin hizmet içi eğitimlerle arttırılmasını ve meslek grupları arasındaki yapay çelişkilerin ortadan kaldırılması için mücadeleyi amaçlar.

SENDİKANIN İLKELERİ

MADDE 4- " KÜLTÜR SANAT-İŞ:
1) Demokrasiyi çoğunluğun yönetme, azınlığın da kendini ifade edebilme ve çoğunluk olabilme hakkı olarak görür. Kararların en geniş katılım ve açıklıkla alınmasını savunur.
2)Örgütsel güç ve gereksinimlerine göre eylem anlayışına sahiptir. Yapacağı eylemlerde, üyelerinin en geniş katılımını sağlamayı ve toplumun desteğini almayı hedefler.
3)İnsan hakları, temel özgürlük ve demokratik haklar mücadelesine etkin bir şekilde katılır. Üyeleri arasında din, dil, ırk, cins, etnik köken, politik ve benzeri her türlü ayrımcılığa karşı çıkar.
4)Üyelerinin düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir, onların siyasetle uğraşma haklarını da savunur. Ancak bunu yaparken, hiçbir siyasal parti yada odağın müdahalesine fırsat vermez.
5)Herkesin bedensel, ruhsal ve toplumsal tam bir iyilik halinde yaşama, eğitici, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma hakkı olduğunu, bunların olanaklarını sağlamak, topluma sunmak ve sürekli olarak geliştirip genişletmenin devletin vazgeçilmez görevi olduğunu savunur. Devletin bu görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için mücadele eder.
6)Demokratik, katılımcı sınıf ve kitle sendikacılığını savunur. Tüm ücretli çalışanları ve örgütlerini kardeş olarak görür. Sınıf kardeşliği temelinde, ulusal ve uluslararası dayanışma ve yardımlaşmayı, hak ve çıkarlarını gözetmeyi görev bilir.
7)Sendikada seçilen organ üyeleri, ancak kendilerini seçen organ ve üyeler tarafından görevden alınabilirler. Tüzük, yönetmelikler ve ilgili genel kurul kararlarınca yetkilendirilmiş organların, bu konuya ilişkin görev ve sorumlulukları gereği yapacakları yürütme bu ilkeyle çelişmez.
8)Çalışanların zararına olan ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayan her türlü özelleştirmelere karşı mücadele eder.
9)Sendikal amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için "üretimden gelen gücü" dahil tüm hak ve yetkilerini etkin bir biçimde kullanmak için mücadele eder.
10)Üyeleri adına, diğer çalışanların sendikaları ile birlikte demokratik bir sendika, toplusözleşme, grev, iş, sağlık ve sosyal güvenlik yasalarının çıkarılması için mücadele eder.

SENDİKANIN GÖREVLERİ


MADDE 5" KÜLTÜR SANAT-İŞ:
1)Üyeleri adına toplu görüşmeye katılmak, sonuçlandırmak ve taraf olmak.
2) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idarî kurullara üyeleri arasından temsilciler göndermek.
3)Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.
4)Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.
5)Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak. Üyelerinin mesleki ve sendikal eğitimlerini sağlamak için her türlü kültürel ve eğitimsel faaliyette bulunmak.
6)Üyelerin ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak, öneriler getirmek.
7)Üyelerin sendikal çalışmalar nedeniyle işverence mağdur edilmeleri durumunda, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, çalışma yaşam ve koşullarından, mevzuattan, toplugörüşme uyuşmazlıklarından doğan her türlü sorun ve güçlüklerinde üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.
8)Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, lokal, kütüphane, basımevi, kreş, öğrenci yurdu, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları, vakıf kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek. Sendika tüm bu etkinliklerden yararlanma yönünden üyeleri arasında hiçbir ayrım gözetemez.
9)Yazılı, görsel yada işitsel her türlü basım-yayım faaliyetinde bulunmak,
10)Üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesine çalışmak,
11)Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, karşılıklı deneyim aktarımında bulunmak amacı ile, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olmak, kuruluşuna katılmak, toplantılarına gözlemci yada temsilci sıfatıyla katılmak, yayın değişimi yapmak, gerek gördüğünde üyelikten çekilmek.
12)Anayasa'dan, yasalardan, uluslararası sözleşme ve belgelerden doğan tüm hak ve yetkileri kullanmak.

YASAKLAR

MADDE 6-
1)Sendikamız, kamu makamlarından ve siyasi partilerden maddi yardım almaz ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunmaz.
2)Sendikamız, siyasi partilerin kuruluşu içinde yer almaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanmaz. Hiçbir siyasi parti, sendikanın yetkili organlarında siyasi semboller aracılığıyla temsil edilemez.
3)Sendika içerisinde; Cumhuriyetin temel ilkeleri, nitelikleri ve demokratik esaslara aykırı davranışlar içerisine girilemez, siyasi ve ideolojik semboller kullanılamaz.

ÜYELİK
Üyelik ve Üyeliğin Kazanılması

Madde 7- “Değişik 09/08/2008” Sendikaya Tüzüğün 2 inci maddesinde belirtilen tüm çalışanlar başka bir koşul aranmaksızın serbestçe üye olabilirler.
Kültür ve Sanat Kamu İşgörenleri Sendikası’na,  Üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş üye kayıt formu, sendika temsilciliğine ya da şubesine teslim edilir. Şube ya da il temsilciliği, üyelik başvuru formunu yedi (7)  gün içinde sendika genel merkezine iletir. Üyelik, başvurunun sendika genel merkez yönetim kurulu tarafından kabulü ile kazanılır.
Sendika genel merkez yönetim kurulu, üyeliği kesinleşen kültür ve sanat emekçisinin başvuru formunun bir nüshasını üye kayıt dosyasında tutar. Bir nüshasını üyenin kendisine; bir nüshasını üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.
  Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok otuz (30) gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Üyeliği kabul edilmeyen kültür ve sanat emekçisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde iş davalarına bakmakla görevli yerel mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika üyelerinin ödeyeceği ödenti miktarı aylık olarak net maaşının %2'sini geçmemek üzere her yıl için genel merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir. Genel merkez yönetim kurulu tarafınca belirlenen aylık ödenti tutarı, 15. derecenin 1. kademesinden aylık alan devlet memurunun; aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçmemek üzere üyenin derecesiyle ilgilendirilir.
Bir Kültür Sanat İş üyesi, aynı anda başka bir sendikaya üye olamaz.
Üyeler sendika tüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilen hususlara uymayı kabul ederler.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde 8-“Değişik 09.08.2008”  Her üye serbestçe hiçbir mazeret göstermeden üyelikten çekilebilir.
Sendika üyesi 3 nüsha olarak dolduracağı üyelikten çekilme formunu iş yerine teslim ederek üyelikten çekilme bildiriminde bulunur.
Üyenin üyeliği çekilme bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonra üyeliği sona erer.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 9-Çekilme, üyenin ölümü, göreve son verilmesi, yetkili organca üyelikten çıkarılmasına karar verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

MADDE 10-Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı genel kurulca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER

MADDE 11-
Aşağıda belirtilen haller, sendika üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir:
Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak,Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

ÜYELİĞİN ASKIDA OLMASI
ORGAN GÖREVLERİNDEN İZİNLİ SAYILMA

MADDE 12-Askere alınan üyenin üyeliği, askerlik süresi boyunca askıda sayılır. Üye bu süre içinde aidat ödemez, seçme ve seçilme hakkından yararlanamaz.
Organlarda görevli kadın üyeler, doğum yapmaları halinde, doğum öncesi ve sonrasında yasal izin süresince organ görevlerinden izinli sayılabilirler.
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulda üyelikten çıkarılmasını isteyeceği üyenin üyeliğini, genel kurula kadar askıya alır.

SENDİKANIN ORGANLARI
ZORUNLU ORGANLAR

MADDE 13-Sendika merkez ve şubelerinin zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Sendika, zorunlu organların görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla başka organlar da kurabilir.

MERKEZ ORGANLARI

MADDE 14- " KÜLTÜR SANAT-İŞ Sendikası'nın Merkez Organları ve Merkez Danışma Kurulları şunlardır:
A- MERKEZ ORGANLARI
1-Merkez Genel Kurul
2-Merkez Yönetim Kurulu
3-Merkez Denetleme Kurulu
4-Merkez Disiplin Kurulu
B-MERKEZ DANIŞMA KURULLARI
1-Merkez Başkanlar Kurulu

Merkez Genel Kurulun Oluşması

Madde 15- “Değişik 09.08.2008” Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili organıdır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl Üyeleri dahil 10.000 üyeye kadar 200 delege, 10.000 üyeden fazla üye sayısında en çok 250 delegeden oluşur.
Sendika Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri bu sıfatla Merkez Genel Kurullarına delege olarak katılırlar. Delege sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.
Olağan Merkez Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile merkezin bulunduğu ilde üç yılda bir toplanır. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilir.
Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.
Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Bu sayı üye – delege tam sayısının 1/3’inden az olamaz.
Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.

MERKEZ VE ŞUBE GENEL KURULU SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

MADDE 16 - Merkez ve Şube Genel Kurullarında seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, aralıksız açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Sayım seçimin yapıldığı yerde yapılır.
Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi ile 52 nci maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.

MERKEZ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17- Merkez Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
1)Genel Kurul gündeminin içeriğini ve/veya sırasını değiştirmek,
2)Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu çalışma raporlarının görüşülüp değerlendirilmesi ve aklanması,
3)Merkez Yönetim Kurulu'nun hazırladığı çalışma programı ve tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
4)Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile diğer üst kuruluşlara gönderilecek temsilci yada delegelerin seçimi,
5)Taşınmaz mal satın alma yada satma kararı alınması yada bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
6)Tüzük değişikliği yapılması,
7) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma.
8)Sendikanın feshine ve bu durumda mal varlığının nereye devredileceğine karar verilmesi,
9)Uluslar arası kuruluşlara ya da ulusal konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme konularında karar verilmesi,
10)Tüzükte belirtilen yönetmeliklerin karara bağlanması yada bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11)Sendika şubesi açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme yada kapatma.
12)Sendika yönetim kurulu üyelerine ve diğer görevlilere verilecek her türlü ücret, huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi yada bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13)Yasa, tüzük, yönetmelik gibi mevzuatta genel kurulca yapılması öngörülen diğer işlerin ve başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Madde 18- Merkez Yönetim Kurulu, sendika üyeleri arasından, Merkez Genel Kurul'ca seçilen 7 asıl 7 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi arasından Genel Başkan, Genel Sekreter, Mali Sayman, Örgütlenme ve Kadın Sekreteri, Toplu Görüşme Sekreteri, Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri seçer.
Merkez Yönetim Kurulu, en geç on beş günde bir salt çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Toplantı Başkanının taraf olduğu görüş kabul edilmiş sayılır.
Sendika yönetim kurulunun üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurul üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 (Bir) ay içinde toplantıya çağrılır.
5- Tüzüğün 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19-Merkez Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
1)Kanun, Tüzük, Genel Kurul kararları ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda sendikayı yönetmek, yetkileri kullanmakla görevlidir.
2)Sendika ile ilgili tüm sorunları tartışır, tüzük, Merkez Genel Kurul kararları ve yönetmelikler doğrultusunda genel sendikal politikaları belirler.
3)Gelir-gider durumuna ilişkin hesapları yapar. Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.
4)Üyeleri adına toplu görüşme yapar. Bu konuda ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş bildirir ve istekte bulunur.
5)Üyelik başvurularını karara bağlar,
6)Yasa, Tüzük ve ilgili yönetmeliklere göre şube ve temsilcilik açmak veya kapatmak, gerekli gördüğünde temsilcilikleri birleştirerek şube açmak, bu şekilde şube oluşturan illerden en az biri şube yeter sayısına ulaştığında yeni şube oluşumunu sağlayacak düzenlemeleri yapmak.
7)Gerekli gördüğünde Olağanüstü Merkez Genel Kurul çağrısı yapar.
8)Şube ve temsilciliklerin gayrimenkul kiralama ile personel istihdamı için izin istemlerini karara bağlar. Demirbaş eşyanın terkini ve sendika şubesine devri konularını karara bağlar.
9)Merkez Başkanlar Kurulunu ilgili yönetmelikte belirtilen süre içinde toplantıya çağırır ve toplantı sonuçlarını bildiren tutanak örneğini en geç on beş gün içinde şube ve il temsilciliklerine yazılı olarak bildirir.
10)Sendika ve sendika şubesinin temsil edilmesi veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermesi veya ilgilileri görevlendirmesi,
11)Sendikal çalışmalar için gerekli gördüğünde, sendika üyeleri arasından bölge örgütlenme koordinatörleri atayabilir. Bunların ödenek ve harcamaları mali yönetmelikle belirlenir.
12)Yönetim Kurulu kararı ve Genel Başkan ile en az bir MYK üyesinin imzası ile sendika adına borçlanmak.
13)Üyelerini temsilen, çalışma yaşamında yasa, mevzuat, sözleşmeler vb. gibi haklarıyla ilgili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, yargıya başvurmak, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek.
14)Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırıcı kurs, seminer, konferans vb. toplantılar düzenlemek; üyelerinin ve ailelerinin yararlanması için kar amacı gütmemek şartı ile eğitim ve sağlık tesisleri, tatil, dinlenme, spor tesisleri kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete, görsel-işitsel vb. yayınlar yapmak.
15)Tüzükte belirtilen yönetmelikleri hazırlamak, yönetmelik düzeltmelerini yapmak, gereksinim halinde yeni yönetmelikler oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.
16) Gerekli gördüğünde daire, büro, çalışma grupları vb. oluşturmak,
17)Genel kurulca verilecek diğer görevlerin yapılması.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 20- Sendika Genel Başkanı’nın Görevleri: a) Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde veya yurt dışında genel başkan temsil eder. İl temsilciler kuruluna ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. b) Genel başkan, sendikadaki bütün büroların amiri olup, şubeler dahil her türlü organı ve çalışmayı denetleme ve tetkike yetkilidir. c) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak yetkisi genel başkana aittir.ç) Genel sekreter ile tüm yazışmaları, genel mali sekreter ile bütün muhasebe ve muamelat evraklarını imza eder.d) Denetim kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.e) Genel başkan gerektiğinde yönetim kurulu kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katına kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir.f)Sendika yayın organının sahibidir.

B- Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri: a) Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmak, haber almak, sendika ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yapılacak toplu iş görüşmelerine esas olacak bilgileri toplamak, hazırlamak ve yürütmekle görevlidir. b) Bu konularla ilgili servisler, genel sekreterliğe bağlıdır. c) Kendisine bağlı büroların düzgün olarak çalışmalarını düzenler. ç) Sendika iç bünyesinde istihdam edilen eleman ile ilgili yönetmelik ve toplu iş görüşmesinin uygulanmasından sorumludur. d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurula göndermekle görevlidir.e) Genel başkanın ve sendika organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.f) Genel başkanın yokluğunda, yerine vekalet etmek.

C- Sendika Genel Mali Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:a) Sendikanın muhasebe işlerinin ilgi yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel mali sekretere bağlıdır.b) Mali dengeyi tanzim edeceği gelir gider tablosu ve nizamlarla, her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak.c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı uyarınca yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yürütmek,ç) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.d) Şubelerde zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapmak,e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ,f) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.g) Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçe fasıllar arası aktarmaları konusunda yönetim kurulundan karar almak, teklifler de bulunmak,h) Tahsil, tediye, mahsup vb. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek, başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan yönetim kurulu üyesiyle imza işlerini yürütmek.i) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri  hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.j) Yönetim kurulunun bilgisi dışında, sendikanın kasasında, 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katından fazla bulundurmamak.k) Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak.l) 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve üst kuruluşa gönderilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak göndermek.m) 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca üyelik aidatlarının kesilmesi ile ilgili, şubelerinin yapacağı çalışmaları denetlemek. Sendika üyelik aidatının ücretlerden kesilip, işveren tarafından sendikaya zamanında gönderilmesini temin için her türlü işleri yapmak.n) Genel mali sekreter, gerektiğinde yönetim kurulu kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 15. derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birinin on katına kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir.o) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Ç- Sendika Genel Örgütlenme, Kadın Sekreterinin Görev ve Yetkileri:  a) Örgütlenme ve eğitim ile ilgili servisler, örgütlenme sekreterine bağlıdır. b) Şube ve il temsilciliklerinin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak. Eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak .c) Üyelerin kayıtlarını ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri 4688 sayılı kamu çalışanları yasasının 14, 15, 16, 17. maddelerine göre yürütmek.ç) Şube ve il temsilciliklerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şube ve il temsilciliklerinin açılması ve bazı şube ve il temsilciliklerinin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için yönetim kuruluna rapor hazırlayıp sunmak. Eğitim faaliyetlerinin, basın yayın çalışmalarının ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması konusunda öneride bulunmak.d) Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak.e) Sendikanın örgütlenme alanı dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak.
D- Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Sekreteri Görev ve Yetkileri: a) Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin hukuksal sorunlarıyla ilgili olarak gereğini yapar. b) 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun, toplu görüşme ile ilgili olarak getirdiği hükümler doğrultusunda, gereken tüm çalışmaları yapar.c) Toplu görüşme ile ilgili olarak işyeri temsilcilerinden görüş ve önerilerin toplanmasını sağlar.ç) Toplu görüşme için gereksinim duyulan her türlü bilgi, yayın, istatistik ve belgeleri toplar, derler.d) Toplu iş görüşme ve yürürlükteki mevzuatla ilgili üyelerden gelen şikayet ve uyuşmazlıkları izler ve sonuçlandırır.
E- Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Görev ve Yetkileri: a) Sendika üyeleri için eğitim ve seminer programları hazırlamak. b) Eğitici broşür, bildiri ve benzeri materyaller hazırlamak. c) Üyeler arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak üzere sosyal etkinlikler düzenlemek. ç) Yönetimce verilen diğer görevleri yapmak.
F- Genel Basın- Yayın- Halkla İlişkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri: a) Yazılı ve görsel medya ile ilişkiler kurup sendikal faaliyetleri kamuoyuna duyurmayı sağlamak. b) Sendikayla ilgili haber ve benzeri bilgileri derlemek. c) Yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yapmak..

 Merkez Denetleme Kurulu

Madde 21- Merkez Denetleme Kurulu, sendika üyeleri arasından yine Merkez Genel Kurul' ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Merkez Denetleme Kurulu, genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
Denetlemeler üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılan toplantılarda verilen kararlar doğrultusunda yapılır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
Bu tüzükte düzenlenmemiş denetleme yöntem ve esasları Denetleme Kurulları Yönetmeliği ile düzenlenir.

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22-
1)Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi. Sendika genel merkez organlarının harcama ve çalışmalarını; yasalara, tüzüğe, ilgili yönetmeliklere, genel kurul kararlarına ve bütçe esaslarına uygunluğu bakımından denetleyerek sonucu bir raporla Merkez Genel Kurul' a sunmak.
2)Tüzüğe uygun olarak kurumsal işleyiş, idari ve mali denetlemede bulunulması, tüzükte gösterilen denetleme görevlerinin yapılması.
3)Olağan olarak 6 ayda bir denetleme yaparak raporunu Merkez Yönetim Kurulu'na sunmak.
4)Yaptığı denetleme sonucu aykırılık gördüğünde merkez yönetim kurulundan sendika genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
5)Merkez Yönetim Kurulu' nun isteği üzerine, şube, temsilcilik ve diğer alt organların denetimini yapmak. Denetleme sonucunda gerekli görürse alt organ olağanüstü genel kurul çağrısı teklifini Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek.
6)Yasalar, tüzük, yönetmelik, genel kurul kararları ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

İDARÎ VE MALÎ DENETİM

MADDE 23- Sendika ve Sendika şubesi yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanunlar ve ilgili diğer mevzuat ile tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları tarafından yapılır. Denetimin esasları hakkında Sendikalar Kanununun 47 nci maddesine göre çıkarılan tüzük hükümleri uygulanır.

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 24- Merkez Disiplin Kurulu, sendika üyeleri arasından yine Merkez Genel Kurul' ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Merkez Disiplin Kurulu genel kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
Merkez Disiplin Kurulu toplantıları Merkez Yönetim Kurulunun yazılı bildirimi sonucu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
Bu tüzükte düzenlenmemiş disiplin yöntem ve esasları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ile düzenlenir.

MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25-
1)Disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, bu tüzük ve yönetmelikte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu gereği için genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.
2)Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlar.
3)Üyelikten çıkarma cezası verilmesini gerekli gördüğü durumlarda ilgilinin üyeliğini Merkez Genel Kurula kadar askıya alarak kararını Merkez Genel Kurula sunar.
4)Görev dönemine ilişkin raporunu hazırlayarak Merkez Genel Kurula sunar.

MERKEZ BAŞKANLAR KURULU

MADDE 26- Merkez Başkanlar Kurulu: Oluşum ve çalışma biçimi " KÜLTÜR SANAT-İŞ DANIŞMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ' nde belirlenir.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

MADDE 27-Sendika şubeleri illerde tek şube esasına göre en az 400 üye ile kurulur. Şubelerde aylıksız izinli olarak belirlenecek yöneticiler, 4688 sayılı yasanın öngörüleri ve sendikanın mali olanakları göz önüne alınarak belirlenir. Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar, kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler.

ŞUBE ORGANLARI

MADDE 28- Şubenin organları şunlardır:

ZORUNLU ORGANLAR

a)Şube Genel Kurulu
b)Şube Yönetim Kurulu
c)Şube Denetleme Kurulu
d)Şube Disiplin Kurulu

ŞUBE DANIŞMA KURULU

Şube Başkanlar Kurulu
Şube Genel Kurulu

 Madde 29- Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır. Temsilcilik ve Seçim Yönetmeliğine göre seçilen delegelerden oluşur. Şube Yönetim, Şube Denetleme Kurulu asıl üyeleri Şube Genel Kurulunun delegeleridir.
Şube genel kuruluna çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır.
İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önce gönderilmesi zorunludur.
Şube Genel Kurulu, delege tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa en erken bir, en geç iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Bu sayı üye-delege tam sayısının 1/3’inden az olamaz. 
Şube Genel Kurulu Seçimlerinde bu tüzüğün 16. Maddesi geçerlidir. Oylamalar, gizli oylama hakkı saklı kalmak üzere açık olarak yapılır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Olağan Şube Genel Kurulu, şubenin tüzel kişilik kazanmasından sonra altı ay içinde yapılır.
Şube Genel Kurulları ayrıca; Merkez Genel Kurulu seçim takvimine uygun olarak yapılır.
Olağanüstü Şube Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulunun kararı sonucu belirtilen tarihte, Şube Denetleme Kurulu kararı yada Şube Genel Kurul delegelerinin 1/5' inin yazılı başvurusu üzerine, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile altmış gün içinde toplanır.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30- Şube Genel Kurulu' nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şube Genel Kurul gündemini ve/veya sırasını değiştirmek,
b) Bir önceki dönem şube yönetim, denetleme, disiplin kurullarının çalışmalarının değerlendirilmesi,
c) Şube yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile Merkez Genel Kurul delegelerini seçmek,
d) Yasa, mevzuat, tüzük, yönetmelikler, Şube Genel Kurulu kararları ile verilmiş görevler ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.
Şube Genel Kurullarının ibra yetkisi bulunmamaktadır.

Şube Yönetim Kurulu  

Madde 31- Şube Yönetim Kurulu, sendika üyeleri arasından Şube Genel Kurulu' nca seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında Şube Başkanı, Şube İdari Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Meslek Özlük Hukuk ve Toplu Görüşme Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri, Şube Basın-Yayın Sekreteri şeklinde görev dağılımı yapar.
Şube Yönetim Kurulu, en geç 15 günde bir salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın, yokluğu halinde Şube İdari Sekreterinin taraf olduğu görüş kabul edilir.
Şube yönetim kurulu üye sayısı, karar yeter sayısı altına düşmesi halinde, yönetim boşluğunun giderilmesi için gerekli işlemler merkez yönetim kurulunca yapılır.
Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.
Yönetim kurulu üyeleri her toplantıdan önce bildirecekleri yazılı mazeretleri olmaksızın iki kez üst üste, ya da bir yıl içinde toplam üç kez Şube Yönetim Kurulu toplantısına katılmadığı takdirde Şube Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durum son toplantının bitiminde katılanların imzalayacağı bir tutanakla tespit edilerek ilgili üyeye bildirilir ve yedek üye derhal göreve çağrılır.
Diğer hususlar Şube Yönetim Kurulları Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 32-Şube Yönetim Kurulu' nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına, yasalara, tüzüğe, yönetmeliklere göre şubeyi yönetmek ve kurumsal işleyişi sağlamak.
b)Gelir-gider işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlamak ve Şube Genel Kuruluna sunmak.
c)Bağlı ilçe ve işyeri temsilciliklerini oluşturmak ve kurumsal işleyişlerini sağlamak. Varsa aksaklıkları gidermek için önlem almak.
d)Şube Genel Kurul çağrısı yapmak.
e)Şube başkanı, şubenin tüzel kimliğini temsil eder, basına ve kamuoyuna açıklama yapabilir.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 33-
Şube Denetleme Kurulu, sendika üyeleri arasından yine Şube Genel Kurulu'nca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Şube Denetleme Kurulu sonuçların kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
Denetlemeler üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılan toplantılarda verilen kararlar doğrultusunda yapılır.
Eşitlik halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
Üst üste iki kez mazeretini yazılı olarak bildirmeden toplantı yada denetlemelere katılmayan üyenin kurul üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durum son toplantıda katılanlar tarafından bir tutanakla tespit edilerek üyeye bildirilir ve derhal yedek üye göreve çağrılır.
Bu tüzükte düzenlenmemiş denetleme yöntem ve konuları ile ilgili esaslar Denetleme Kurulları Yönetmeliği ile düzenlenir.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 34-
a)Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi.
b)Tüzüğe uygun olarak kurumsal işleyiş, idari ve mali denetlemede bulunulması, tüzükte gösterilen denetleme görevlerinin yapılması.
c)Olağan olarak 6 ayda bir şube organlarının harcama ve çalışmalarını; yasalara, tüzüğe, ilgili yönetmeliklere, genel kurul kararlarına ve bütçe esaslarına uygunluğu bakımından denetleyerek sonucu bir raporla Merkez, Şube Yönetim Kuruluna ve Şube Genel Kuruluna sunmak.
d)Yaptığı denetleme sonucu aykırılık gördüğünde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
e)Şube Yönetim Kurulu' nun isteği üzerine, temsilcilikler ve diğer alt organların denetimini yapmak.
f)Yasalar, tüzük, yönetmelik, genel kurul kararları ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

Şube Disiplin Kurulu

Madde 35- Şube Disiplin Kurulu, sendika üyeleri arasından yine Şube Genel Kurul' ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Şube Disiplin Kurulu sonuçların kesinleşmesinden sonra on beş gün içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.
Şube Disiplin Kurulu toplantıları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Kararlar toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
Üst üste iki kez mazeretini yazılı olarak bildirmeden toplantılara katılmayan üyenin kurul üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durum son toplantıda katılanlar tarafından bir tutanakla tespit edilerek üyeye bildirilir ve derhal yedek üye göreve çağrılır.
Bu tüzükte düzenlenmemiş disiplin yöntem ve konuları ile ilgili esaslar Disiplin Kurulları Yönetmeliği ile düzenlenir.

ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 36-
1) Disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, bu tüzük ve yönetmelikte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu gereği için genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.
2)Yetkisi dışında bir ceza verilmesini gerekli gördüğü durumlarda, dosyayı, önerisiyle birlikte Merkez Disiplin Kurulu'na sunmak.
3)Görev dönemine ilişkin raporunu hazırlayarak Şube Genel Kurula sunmak.

ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

MADDE 37- Oluşum ve çalışma biçimi DANIŞMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ' nde belirlenir.

İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 38-
Şube Açma Yönetmeliğinde belirlenecek şube koşullarını taşımayan illerde il temsilcilikleri oluşturulur.
İlinde şube ya da il temsilciliği olmayan ilçelerde ilçe temsilciliği oluşturulur. (Bağımsız ilçe temsilciliği)
İl ve İlçe temsilciliklerinin oluşumu, görev ve yetkileri Temsilcilik ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.
İl ve İlçe Temsilciliklerinin denetleme ve disiplin işleri Merkez organları tarafından yerine getirilir.

İŞYERİ TEMSİLCİLİK KURULLARI

MADDE 39- 09/08/2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

MALİ HÜKÜMLER
SENDİKANIN GELİRLERİ

MADDE 40-
a) Üyelik Ödentileri,
b)Mal varlığı gelirleri ile mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,
c) Bağış ve yardımlar,
d) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e)Yayın gelirleri,
f) Diğer gelirler
İşverenden, siyasi parti ve oluşumlardan bağış yâda yardım kabul edilemez.
Sendika, zorunlu giderler için Genel Merkez Kasasında beş milyar TL. ye kadar, Şube Kasasında ise bir milyar TL. ye kadar nakit bulundurabilir. Bu miktar gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile altı ayda bir yeniden düzenlenir.

SENDİKANIN GİDERLERİ

MADDE 41-
a)Yönetici ve diğer personelin ücret, yolluk, tazminat ve diğer ödenekleri,
b)Sosyal ve kültürel çalışma giderleri,
c)Basın yayın giderleri,
d)Eğitim giderleri,
e)Mal varlığı satın alma, kiralama, bakım ve onarım giderleri,
f) Temsil, karşılama ve ağırlama giderleri,
g) Mahkeme, Avukat, Noter giderleri,
h)Diğer sendikal faaliyetlerdeki tüm giderler.

ÜYELİK ÖDENTİLERİ VE HARCAMA ESASLARI

MADDE 42-Sendikamız üye ödenti tutarı: Üyenin kadro ve pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının %05 (binde beş) idin.Bu miktar aylık ödenti miktarıdır.
Toplanan üye aidatlarının tamamı ait olduğu ay içinde genel merkez hesabına aktarılır.
Merkez hesabına giren aidatlardan şube ve temsilciliklere aktarılacak miktar Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
Harcama yöntem ve yetkisi ile diğer hususlar mali yönetmelikle düzenlenir.
Sendika gelirlerinin % 10 unu üyelerinin eğitimi için kullanır.
Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
Sendika ve şubeler yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar.

SENDİKA PROFESYONEL YÖNETİCİLERİNE ÖDENECEK AYLIK VE ÖZLÜK HAKLARI

MADDE 43- Sendika ve şube yöneticilerinden aylıksız izinli olanların, ücret ve özlük hakları sendikaca kendilerine ödenir. Bu sürelere ait emeklilik kesenekleri ve karşılıkları sendika tarafından her ay T.C. Emekli Sandığı'na gönderilerek, bu süreler emeklilik derecelerinde değerlendirilir. Bu kişiler, bu süre zarfında ikinci bir işte çalışamazlar.
Profesyonel yöneticilere sendika tarafından ödenecek olan ücret, fiili çalışma koşullarındaki kendi kadrosunun ücret ve özlük hakları toplamından az olmamak kaydıyla yetkili organ tarafından belirlenir.

SENDİKANIN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 44-Sendika Organları, yasalar, mevzuat, yönetmelikler, sendika tüzük ve yönetmelikleri ile belirlenen defter, dosya ve kayıtları tutar. Sendikanın tutacağı defterler, tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esasları "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve yine 4688 Sayılı Kanun' a bağlı çıkan diğer yönetmeliklerle belirlenir. Muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 45- Nedenleri disiplin yönetmeliğinde belirlenecek uyarı, kınama ve geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezaları Disiplin Kurulları tarafından verilir.
Şube yöneticilerinin kesin olarak görevden uzaklaştırılması ile merkez yöneticilerinin geçici yada kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırılma cezası Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilir.
Şube Disiplin Kurulu üyelikten çıkarma cezası verilmesini gerekli gördüğü durumlarda, dosyayı görüşü ile birlikte Merkez Disiplin Kuruluna gönderir. Merkez Disiplin Kurulu da aynı karara varırsa, ilgilinin üyeliğini genel kurula kadar askıya alır ve görüşünü Merkez Genel Kurula sunar. Çıkarma istemi konusundaki karar Merkez Genel Kurul' ca verilir.

SAVUNMA HAKKI VE İTİRAZ

MADDE 46- Disiplin Kurulları on beş gün süre tanıyarak yazılı savunma almadan ve varsa savunmada belirtilen kanıtları incelemeden ve tanıkları dinlemeden karar veremez. Bu süre içinde savunma vermeyenler bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı Merkez Disiplin Kuruluna, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz edilmemesi halinde ceza kesinleşir.
Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı, Merkez Genel Kurula yazılı olarak itirazda bulunulabilir.
Diğer konular Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MAL BEYANI

MADDE 47- Merkez yönetim kurulu üyeleri, her dönemde seçildikleri tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri yazılı mal bildirimi ile kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını beyan ederler.
Mal beyanları, Merkez Denetleme Kurulunca muhafaza edilir. Mal varlığında kuşkulu bir artış tespit edilmesi halinde gerekli inceleme Merkez Denetleme Kurulu tarafından re'sen yapılır. Gerekirse ilgili yöneticiden açıklama istenebilir. İnceleme sonucuna göre Merkez Disiplin Kurulundan, disiplin hükümlerinin işletilmesini isteyebilir.

BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

MADDE 48- Genel Merkez, Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelikleri hiçbir şekilde birbirleri ile birleşemez. Ancak bu durum adaylığa engel değildir. İlgilinin aday olduğu ikinci göreve seçilmesi halinde, ilk organdaki üyeliği başka bir karara gerek olmaksızın kendiliğinden düşer.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

MADDE 49- Seçilme şartlarını taşıyan her üye, her organa aday olma hakkına sahiptir. Seçme ve seçilmeye ilişkin esaslar ayrıca yönetmelikle belirlenir.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 50 - Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Fesih ve Tasfiye

Madde 51- Sendikanın fesih kararını olağan ve olağanüstü genel kurul alabilir. Fesih kararı genel kurul delege tam sayısının üçte ikisinin (2/3) oyuyla alınabilir. Sendikanın feshi halinde ilgili kanunun ilgili maddeleri uygulanır. 

DEMİRBAŞLARIN SATIŞI VE TERKİNİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

MADDE 52- Sendika veya şubeler adına satın alınacak demirbaş eşyanın kayıt, devir, satış ve terkini ile ilgili usul ve esaslar Mali Yönetmelikte belirlenir.

Tüzük Değişikliği

Madde 53- Tüzük değişikliği, Genel Kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu ile yapılabilir. Sendikanın tüzükte belirtilen ilke ve amaç maddelerinde yapılacak değişiklikler için çoğunluk oyu genel kurul delege tam sayısının 2/3 sinden az olamaz.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 54- Sendikanın her hangi bir organında görev almak isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a- 4688 sayılı yasada aranan niteliklere haiz olmak,
b-Zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, bölücülük, din-mezhep veya bölge farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ve sevk etmek vb. gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak,
MADDE 55-Sendika yöneticilerinin ad ve soyadları, meslek veya görevleri ve adresleri.
1. Genel Başkan Sinan DÜZENLİ
2. Genel Sekreter Alper BULUT
3. Genel Mali Sekreter Hüseyin GÖZEL
4. Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Adile UYAR
5. Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Mesut KABADAYI
Kurucu Üye:
1. Mahmut İNCEKARA
2. Erkan DÖNELİ

YÜRÜRLÜK

MADDE 56 : Bu tüzük 25.01.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tüzük 56 asıl maddeden ibarettir.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 13 Temmuz 2009 13:57